Ubytovací Podmínky

 

Všeobecné ubytovací podmínky
 

I.
Objednávání a platební podmínky

Objednavatel objednává ubytování v Chatě Sluníčko ústní či písemnou objednávkou. Objednávka je akceptována po zaplacení zálohy ve výši 30% z  ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena do jednoho týdne od objednání bankovním převodem. Pronajímatel potvrdí objednavateli objednávku do 5-ti dnů po obdržení zálohy e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Objednavatel uhradí doplatek ceny ubytování (70%) nejpozději při nástupu k pobytu v hotovosti, v případě, že do tohoto dne neprovedl úhradu převodem na účet, což doloží výpisem z účtu.

 

II.
Stornovací poplatek

Dojde-li ke zrušení objednávky ubytování v době dříve než do 30-ti dnů (včetně) před datem zahájení ubytování, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% zaplacené zálohy.

Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 30-ti dnů před datem zahájení ubytování do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% zaplacené zálohy.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30-ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

 

III.
Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ubytování lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.

V případě předčasného ukončení či přerušení ubytování bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

 

IV.
Zahájení a ukončení ubytování

Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 14:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

 

V.
Počet ubytovaných osob v Chatě Sluníčko

Ubytovatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky. Maximální počet ubytovaných osob v Chatě Sluníčko je 23. Ubytovatel obdrží při zahájení ubytování od objednatele seznam společně ubytovaných osob s uvedením jmen, adres a čísel občanských průkazů (byl-li konkrétní osobě vydán).

 

VI.
Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit.

 

VII.
Způsobené škody

Objednavatel při zahájení ubytování složí ubytovateli v hotovosti kauci na poškození zařízení a nemovitosti. Při ubytování v celé Chatě Sluníčko činí tato kauce Kč 4.000,--; při ubytování jen v části chaty Kč 2.000,--.

Objednavatel je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto uhradit na místě v hotovosti a to doplatkem v případě, že škoda převyšuje částku složené kauce.

 

VIII.
Povinnosti objednavatele

Objednavatel je v průběhu ubytování povinen dodržovat pořádek a čistotu v chatě Sluníčko i jejím okolí a zachovávat noční klid (v době od 22:00 hod. do 07:00 hod).

Na pokojích a ve všech prostorách je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ a, mimo společenskou místnost, i rozdělávání ohně. V případě, že dojde k porušení těchto povinností, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pronájmu bez nároku na vrácení jakékoliv částky.

 

IX.
Uhrazením zálohy či celé ceny ubytování bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

Objednavatel souhlasí s poskytnutím a zpracováním osobních údajů ubytovali, dle zákona č. 110/2000 Sb.